Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,
behandeling en transactie tussen Praktijk vanuit het hart en een cliënt.

Praktijk vanuit het hart zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Praktijk vanuit het hart zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk vanuit het hart melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening gebracht worden.
Annuleren van afspraken kan via mail en telefonisch.

Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

Praktijk vanuit het hart vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

De cliënt voorziet de praktijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk vanuit het hart neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd versleuteld en beveiligd systeem. Praktijk vanuit het hart behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). Praktijk vanuit het hart zal gegevens van de cliënt niet verkopen.

Praktijk vanuit het hart is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Praktijk vanuit het hart verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Praktijk vanuit het hart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk vanuit het hart is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk vanuit het hart is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Praktijk vanuit het hart gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild.

Praktijk vanuit het hart heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Praktijk vanuit het hart. Praktijk vanuit het hart moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Praktijk vanuit het hart de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Zie ook onze privacy verklaring